سیستم هواپیما tag:http://airplane-system.mihanblog.com 2019-09-19T14:59:48+01:00 mihanblog.com قسمتهای اصلی ساختمان هواپیما aircraft structure 2014-10-01T10:39:39+01:00 2014-10-01T10:39:39+01:00 tag:http://airplane-system.mihanblog.com/post/2 آسان کد قسمتهای اصلی سازنده ساختمان هواپیما تشکیل شده از :1- بدنه هواپیما  aircraft fuselage2- بال هواپیما  Aircraft Wing3- فرامین پروازی  4- سكان های ثابت 5- چرخ ها وسیستم ارابه فرود Landing Gear
قسمتهای اصلی سازنده ساختمان هواپیما تشکیل شده از :

1- بدنه هواپیما  aircraft fuselage

2- بال هواپیما  Aircraft Wing
3-
فرامین پروازی 
4-
سكان های ثابت
5- چرخ ها وسیستم ارابه فرود Landing Gear

]]>
معرفی اجزای مختلف هواپیما 2014-09-26T19:24:46+01:00 2014-09-26T19:24:46+01:00 tag:http://airplane-system.mihanblog.com/post/1 آسان کد تمامی سیستم ها و اجزای کلی و جزیی هواپیما در این وبلاگ به مرور زمان و به صورت تدریجی تشریح خواهد شد
تمامی سیستم ها و اجزای کلی و جزیی هواپیما در این وبلاگ به مرور زمان و به صورت تدریجی تشریح خواهد شد ]]>