سیستم هواپیما http://airplane-system.mihanblog.com 2018-12-10T19:14:28+01:00 text/html 2014-10-01T10:39:39+01:00 airplane-system.mihanblog.com آسان کد قسمتهای اصلی ساختمان هواپیما aircraft structure http://airplane-system.mihanblog.com/post/2 <font size="1"><b><br><font size="2">قسمتهای اصلی سازنده ساختمان هواپیما تشکیل شده از :<br><br>1- بدنه هواپیما&nbsp; air<font size="2">craft fuselage</font></font><font size="2"><br>2- بال هواپیما&nbsp; Aircraft Wing<br>3- </font></b></font><font size="1"><b><font size="2"><font size="1"><b><font size="2">فرامین پروازی</font></b></font>&nbsp; <br>4- </font></b></font><font size="1"><b><font size="2"><font size="1"><b><font size="2">سكان های ثابت</font></b></font> </font></b></font><br><font size="1"><b><font size="2">5- چرخ ها وسیستم ارابه فرود Landing Gear<br></font></b></font><br> text/html 2014-09-26T19:24:46+01:00 airplane-system.mihanblog.com آسان کد معرفی اجزای مختلف هواپیما http://airplane-system.mihanblog.com/post/1 <b><br>تمامی سیستم ها و اجزای کلی و جزیی هواپیما در این وبلاگ به مرور زمان و به صورت تدریجی تشریح خواهد شد</b>