قسمتهای اصلی سازنده ساختمان هواپیما تشکیل شده از :

1- بدنه هواپیما  aircraft fuselage

2- بال هواپیما  Aircraft Wing
3-
فرامین پروازی 
4-
سكان های ثابت
5- چرخ ها وسیستم ارابه فرود Landing Gear